top of page

รายชื่อผู้สอน

ชีวะไม่ต้องท่องจำ แต่ต้องเรียนอย่างเข้าใจ

ตัว4.png

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.09

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.39

• ผ่านการเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยาค่าย 1-3 ปี 2551-2552 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

• ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ จ.นครราชสีมา

• นิสิตทุนโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553-2556

• ประสบการณ์ 9 ปี

 - ผู้แทนประเทศไทย (ลำดับที่ 1 ) ในการแข่งขัน IJSO ม.ต้น ปี 2559

 - ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 - คณะแพทยศาตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูพี่ธี

ภัทรพล พลูพัฒน์ธนกิจ

ติวเตอร์ชีววิทยา

bottom of page