top of page

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1. บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ โรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology P' Tee) ในกรณีที่เป็นการให้บริการ โดยโรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) นี้เป็นผู้ผูกพันระหว่าง "ผู้ใช้บริการ" ซึ่งสมัครเรียน การเข้าเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์ วีดีโอ และเรียนคอร์สด หรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ และหรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ ตามเงื่อนไขของโรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่งกับโรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "Biology Kru Tee" อีกฝ่ายหนึ่ง ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ตลอดจนการซื้อสินค้า การสมัครเรียน ไม่จำกัดแค่คอร์สเรียนสด วีดีโอ หนังสือ เอกสารการเรียน และลักษณะใกล้เคียง เมื่อ"ผู้ใช้บริการ" ตกลงชำระเงินและหรือ login เข้าระบบของ "Biology Kru Tee" แล้ว"ผู้ใช้บริการ" ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้สินค้าของโรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) ทุกประการ

 

 

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลเทคนิค คำชม คำติ ความคิดเห็น เอกสารการสมัครเรียน เอกสารการชำระค่าเรียน หรือสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ผู้ใช้บริการ" ทาง"Biology Kru Tee" จะเก็บรักษาให้เป็นความลับสูงสุดโดยจะมิเผยแพร่สู่สาธรณชน

 

3. เงื่อนไขทั่วไป

"Biology Kru Tee" สงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขการใช้บริการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดย "ผู้ใช้บริการ" จะต้องติดตาม และ login เข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การใช้บริการสินค้า การได้รับวีดีโอเรียน หรือเอกสารต่าง ๆ ของ "Biology Kru Tee" นั้น "ผู้ใช้บริการ" ต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนหรือตามส่วนลดให้ถูกต้องเสียก่อน พร้อมเก็บหลักฐานการชำระค่าเรียนไว้ด้วยเพื่อตรวจสอบภายหลังหากเกิดการเรียกดู

สินค้า บริการ วีดีโอ สื่อการเรียน ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ "ผู้ใช้บริการ" ไม่มีสิทธิ์

  1. เผยแพร่ คัดลอก เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำลาย ขัดขวางการทำงานทั้งวีดีโอการเรียน เอกสาร หนังสือ สื่อการสอนและสิ่งที่เกี่ยวพันกันในทุกรูปแบบของสินค้าและบริการของ"Biology Kru Tee"

  2. ป้อนไวรัส โดยระบบอัตโนมัติทุกรูปแบบต่อสินค้าและบริการของ"Biology Kru Tee"

 

4. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

โรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) แจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบว่า องค์ความรู้ know how ภาพ ข้อความเสียง วีดีโอ ออนไลน์ เนื้อหา เอกสาร หนังสือเรียน เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอื่นๆ ของโรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee) เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ตัดต่อ บันทึก ลอกเลียน เผยแพร่ต่อบุคคลอื่น แสวงหากำไร แสวงหาประโยชน์ จำหน่าย มีไว้ขายหรือเช่า โดยมิชอบไม่ว่าประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นลายลักษณัอักษรจาก โรงเรียนกวดวิชาพัฒนภัทรศึกษา (Biology Kru Tee)

 

5. การยกเลิกเรียนและสมาชิก

หาก"ผู้ใช้บริการ" ทำผิดเงื่อนไขการใช้ สินค้าและบริการใดๆ ของ "Biology Kru Tee" สามารถเพิกถอนและระงับการใช้สินค้าและบริการของ "ผู้ใช้บริการ" ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและในกรณีที่ผิดร้ายแรง "ผู้ใช้บริการ" จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและหรือชำระค่าปรับที่เกี่ยงข้อง

bottom of page